Regulamin świadczenia usług w serwisie Rejsomat.pl


1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Rejsomat.pl oraz warunki świadczenia przez Webnest Michał Piszczek na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie Rejsomat.
 2. Rejsomat zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Rejsomat jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu Rejsomat możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
 4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie Rejsomat, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script i cookies.
 5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Rejsomat w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Definicje

 1. Rejsomat zwany też Rejsomat.pl lub Serwis – prowadzona przez przedsiębiorstwo: Webnest Michał Piszczek zwane dalej Usługodawcą lub Webnest - platforma pośrednicząca w rezerwacjach on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są rezerwacje miejsc na rejsach żeglarskich oraz świadczone są inne Usługi związane z wypoczynkiem na jachcie, utrzymywana w domenie rejsomat.pl
 2. We​bn​e​st Mi​c​ha​ł P​i​sz​cze​k – przedsiębiorstwo z siedzibą w Krakowie: 3​0-2​39 Kraków, ul. N​ieza​pomin​ajek 19/​9​, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadające numer NIP 676​215​80​04 oraz numer REGON 36​0909​697, z którym Użytkownik może kontaktować się pod adresem of​fice​@​​rej​somat​.​pl. Serwis Rejsomat.pl prowadzony jest z odziału firmy mieszczącego się w Krakowie na Al. Modrzewiowej 7a.
 3. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Serwis miejsce będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Rejsomat, umożliwiające między innymi dokonanie rezerwacji miejsc na rejsach w ramach usługi Rezerwacji.
 4. Rezerwacja – bezpłatna Usługa oferowana w ramach Serwisu Rejsomat polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalającego Użytkownikom zawierać z Partnerami umowy dotyczące usług i ofert prezentowanych bezpośrednio w Serwisie Rejsomat (bez konieczności przechodzenia i rejestrowania się na stronach internetowych Partnerów).
 5. Rezerwujący – Użytkownik, który w ramach Usług dostępnych w Rejsomacie dokonuje lub dokonał rezerwacji Usług oferowanych przez Partnerów: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zdolna do nabywania i zbywania we własnym imieniu rzeczy i praw oraz zaciągania zobowiązań.
 6. Usługa – oferowana przez Partnera możliwość skorzystania z dowolnego Rejsu oraz wszystkich udogodnień powiązanych z nim, mająca na celu zaspokojenie oczekiwań Rezerwującego.
 7. Rejs – plan podróży oferowany przez Partnera.
 8. Towar – produkt prezentowany w Serwisie Rejsomat i dostępny w Sklepie Internetowym Partnera.
 9. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące oferty udziału w rejsie niekomercyjnym.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.
 11. Partner – przedsiębiorca lub osoba fizyczna prezentujący Usługi lub Towary w ramach Serwisu Rejsomat,
 12. współpracujący z Serwisem na podstawie odrębnej umowy.
 13. Użytkownik – użytkownik korzystający z serwisu Rejsomat.

3. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Rejsomat ma charakter nieodpłatny.
 2. Usługodawca nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 3. Serwis Rejsomat.pl umożliwia Użytkownikowi m.in.:
  1. założenie konta w serwisie,
  2. uzyskiwanie informacji o usługach oferowanych przez Partnerów,
  3. porównanie cen usług oferowanych przez Partnerów,
  4. zamieszczanie, opini, komentrzy i ocen dotyczących Usług i Partnerów,
  5. oceny Rezerwacji w Serwisie lub na dedykowanej Partnerowi stronie w Serwisie Rejsomat, w tym poprzez wypełnienie ankiety przesłanej przez Rejsomat, w związku z transakcją zawartą z Partnerem , w której Użytkownik bierze lub brał udział,
  6. rezerwację Usługi oraz podgląd jej przebiegu,
  7. przejście na strony Sklepów Internetowych, których oferta jest prezentowana w Serwisie Rejsomat,
  8. dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie Rejsomat, w tym gromadzenie i dostęp do historii oraz statusów Rezerwacji w ramach zakładki „Rejsy”,
  9. otrzymywania newslettera z ofertami i aktualnymi promocjami,
  10. branie udziału w konkursach organizowanych w Serwisie Rejsomat. Szczegółowy regulamin danego konkursu jest odrębną częścią regulaminu i jest dostępny na stronie danego konkursu,
  11. zamieszczanie zdjęć do opiniowanych lub recenzowanych przez Użytkownika Usług.
  12. sporządzanie i publikowanie ogłoszeń dotyczące oferty udziału w rejsach niekomercyjnych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. usunięcia komentarza, opinii, ogłoszenia Użytkownika bez podania przyczyny,
  2. zablokowania konta Użytkowania z powodu nieprzestrzegania Regulaminu.
 5. Dane dotyczące Usług umieszczone w Serwisie Rejsomat pochodzą od Partnerów. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie Rejsomat były przedstawiane zgodne z aktualnym i rzeczywistym stanem faktycznym. W razie wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z ofertą , transakcją, opisem, ceną, dostępnością lub innymi danymi dotyczącymi Usługi, Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą według wytycznych przedstawionych w dziale Kontakt.
 6. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego rejsu w konkretnym terminie.
 8. Użytkownik dodający ogłoszenie oświadcza, że jego treść w tym zdjęcia, multimedia oraz inne załączone materiały nie naruszają prawa w zakresie dóbr osobistych i praw autorskich i pokrewnych
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia.
 10. Dodanie ogłoszenia w serwisie jest płatne, zgodnie z ceną podaną w formularzu dodawania ogłoszenia.
 11. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem odbywa się na warunkach określonych przez Partnera: na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i w oparciu o regulamin Partnera . Rejsomat nie odpowiada za zobowiązania Partnera (z wyłączeniem czynności realizowanych przez Webnest w Serwisie Rejsomat). Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za realizację i przebieg Usługi świadczonej przez Partnera,
  2. za realizację dostawy Towaru lub Usługi zamówionego u Partnera,
  3. z tytułu rękojmi lub gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Usługą , Towarem lub Rezerwacją,
  4. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Partnera,
  5. kość, bezpieczeństwo, legalność Towarów i Usług Partnerów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów.
 12. W przypadku niedostępności Usługi lub innych przeszkód występujących po stronie Partnera, Partner będzie indywidualnie kontaktował się z Rezerwującym.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z uprawnieniami konsumenckimi wobec Użytkowników o statusie konsumentów, którzy zawarli umowę dotyczącą Usługi lub Towaru prezentowanych w Serwisie Rejsomat.
 14. Usługodawca nie wyraża zgody na zautomatyzowany dostęp do Serwisu oraz jego treści. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 15. Dostęp zautomatyzowany do Serwisu możliwy jest wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez Usługodawcę.
 16. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie Rejsomat.
 17. Użytkownik ma prawo do rezygnacji w każdej chwili z otrzymywania powiadomień lub newslettera z Serwisu Rejsomat, poprzez przesłanie oświadczenia w tym zakresie do Usługodawcy.
 18. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia umieszczone przez niego w Serwisie Rejsomat nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, w szczególności praw osób trzecich ( zwłaszcza w zakresie dóbr osobistych i praw autorskich i pokrewnych).
  Umieszczone przez Użytkownika treści i zdjęcia nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  2. adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych,
  3. danych osobowych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  4. treści naruszających dobra osobiste, renomę , firmę Użytkowników lub innych osób,
  5. treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
 19. 9. Poprzez umieszczenie zdjęcia w Serwisie Rejsomat, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia , jego publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez Webnest na potrzeby świadczenia Usług w Serwisie, w celach marketingowych i promocyjnych, ponadto wyraża zgodę na blokadę publikacji zdjęcia lub zamieszczonych treści lub ich usunięcia z Serwisu.

4. Ochrona prywatności

 1. Usługodawca jest Administrator Danych Osobowych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto w serwisie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz pozostałe dane podane w panelu użytkownika.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: of​fice​@​rejs​omat​.​pl.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 11. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Usługodawcę usług w serwisie Rejsomat , a także w celach związanych ze świadczeniem usług powiązanych z usługą Partnera.
 12. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Usługodawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 13. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy , w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w Ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację ( w przypadkach wskazanych w Ustawie), a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec zamiaru przekazania przez Usługodawcę danych osobowych innemu niż Usługodawca administratorowi danych, zgodnie z przesłankami wskazanymi w Ustawie.
 14. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane Partnerom oraz – w zakresie i na czas niezbędny do realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę, podmiotom wykonującym czynności na zlecenie Usługodawcy . Dotyczy to w szczególności danych osobowych:
  • a) Rezerwujących - dane mogą być przekazane Partnerom w celu umożliwienia im sprzedaży Towarów i Usług.
 15. Dane osobowe Rezerwującego tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, są przekazywane przez Usługodawcę Partnerowi, w celu zrealizowania Usługi Rejsu. W zakresie tych danych osobowych administratorem danych osobowych jest również Partner.
 16. Usługodawca wykorzystuje informacje o przeglądarce internetowej oraz adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Rejsomat w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto dane te służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 17. Usługodawca informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Rejsomat używane są przez Usługodawcę pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu Rejsomat. Uzyskane przez Usługodawcę informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Usługodawca informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu Rejsomat może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

5. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu Rejsomat, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie Rejsomat oraz logujących się w Serwisie Rejsomat z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych – także w drodze korespondencji przesłanej na podane adresy e-mail tych Użytkowników.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenia zmian w Serwisie Rejsomat, dla Użytkowników, o których mowa w punkcie 5.1. od dnia przesłania im stosownego powiadomienia o zmianach.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z Serwisu , poprzez wysłanie oświadczenie na adres mailowy dostępny w kontakcie Serwisu Rejsomat.
 4. Rezerwujący, którzy rozpoczęli korzystanie z usługi Serwisu Rejsomat przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizują dane Usługi na zasadach dotychczasowych.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
 7. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny odpowiadający siedzibie Usługodawcy. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.Dlaczego warto wybrać Rejsomat.pl?

korzyści największa baza ofert
Największa oferta w Polsce
korzyści tylko sprawdzeni organizatorzy
Tylko sprawdzeni organizatorzy
Każdy rejs może zostać anulowany za pełnym zwrotem w ciągu 24 godzin od chwili zakupu. Sprawdź zasady anulowania.
Elastyczne zasady anulowania
korzyści najniższa cena
Prezentujemy pełną ceną w PLN
korzyści kompleksowa oferta
Bezpieczny dla początkujących
korzyści profesjonalny skipper
Tylko profesjonalni polskojęzyczni sternicy
4Ofert rejsów
550Mil morskich w ofercie
308Połączeń lotniczych
622Atrakcji turystycznych
29Wolnych koi